SPINNERIET LINDOME

Uppdraget

InPlace fick uppdraget att som extern part driva kommun och fastighetsägare mot denna gemensamma enighet.

Uppdragsgivare

HSB, Venturi Fastigheter och GA Fastigheter

Bakgrund

Det ska byggas ett flertal nya lägenheter vid Spinneriet i Lindome. En ny attraktiv stadsdel ska skapas. En historisk plats som varsamt bör tas om hand på sin väg in i en hållbar framtid. För att undvika framtida hinder och onödiga schismer insåg alla att samverkan och nya processer för att mötas över gränserna och lära av varandra var viktigt. Målet var också att ta fram en gemensam målbild och övergripande vision för att kunna gå vidare med planarbetet.

InPlace fick uppdraget att som extern part driva kommun och fastighetsägare mot denna gemensamma enighet.

Genomförande

Vid en serie workshoptillfällen samlades gruppen med representanter från Mölndal Stad, de tre fastighetsägarna och arkitekterna.  Alla fick komma till tals. Alla fick berätta om sina farhågor och mål. Alla fick jobba ihop.

Befintliga hyresgäster intervjuades, sammanställningar gjordes och diskussioner förekom. Det landade i en massa ny kunskap, förståelse om platsen och dess förutsättningar samt en gemensam målbild.

Resultat

Det viktiga nuläget med en gemensam startbild samt en framtida vision är framtagen. 

Nu kan arbetet med detaljplan börja ta form.

Under tiden kommer flera parallella processer pågå; Planprocessen, samverkan med övriga aktörer för platsen, strategiska arbetet med platsen med att ta hand om hot och svagheter, arbetet med att ta fram en övergripande platsidentitet, målgruppsinsikter baserade på identiteten, strategi och implementering för den totala upplevelsen för platsen som rör platsens innehåll/erbjudande, miljö/gestaltning och kommunikation. Arbetsgruppen rekommenderades att ta fram en road-map för alla olika processer och se över resurser och ansvar och möjliggöra för att hålla ihop den röda tråden utifrån platsens strävan att inte hamna i silosarbete.

Allt som allt, en grymt bra start för en lyckad platsutveckling!